• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

Regulamin Orlików

REGULAMIN
ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM1. Zarządcą ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 zlokalizowanych na os. Ogrody i przy ul. Chopina w Ostrowcu Św. zwanych dalej „Orlik 2012” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zwany dalej Zarządcą.

2. „Orlik 2012” wchodzi w skład Piłkarskiego Ośrodka Treningowego.

3. Z obiektu „Orlik 2012” mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane na podstawie stosownej umowy lub za zgodą Zarządcy.

4. Dzieci w wieku do lat 7 korzystają z obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z boisk pod opieką pełnoletnich opiekunów lub za ich zgodą.

5. Korzystanie z „Orlika 2012” jest nieodpłatne.

6. „Orlik 2012” służy wyłącznie do organizacji zajęć i imprez sportowych oraz rekreacyjnych.

7. Za bezpieczeństwo uczestników, ład i porządek oraz za przestrzeganie niniejszego regulaminu przez uczestników zajęć i imprez odpowiada ich organizator a bezpośrednio osoba wyznaczona przez organizatora lub opiekun grupy (trener, instruktor) którego obecność podczas zajęć i imprez jest obowiązkowa. W stosunku do osób korzystających indywidualnie – Instruktor Sportu lub podczas jego nieobecności inny obecny pracownik Zarządcy.

8. Zajęcia sportowe odbywające się na terenie „Orlika 2012” koordynuje pełniący dyżur Instruktor Sportu.

9. Instruktor Sportu prowadzi rejestr użytkowników boiska w dzienniku pracy animatora i decyduje o przydatności urządzeń i wyposażenia do użytku.

10. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u Instruktora Sportu – zarówno osobiście jak i telefonicznie.

11. Instruktor Sportu zamieszcza informacje o planowanych imprezach, zajęciach, rezerwacjach, dostępności do urządzeń na stronie internetowej naszorlik.pl.

12. Na terenie „Orlika 2012” nie prowadzi się wypożyczalni sprzętu sportowego. Wyposażenie sportowe służy organizacji zajęć i imprez.

13. Korzystanie z „Orlika 2012” możliwe jest tylko w strojach sportowych (dresy, koszulki, spodenki, obuwie sportowe odpowiednie do nawierzchni boiska). Na boisku piłkarskim zabrania się używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców a na boisku syntetycznym dopuszczone jest tylko obuwie typu halowego. Dopuszczalne obuwie zgodne z załącznikiem do niniejszego regulaminu.

14. Użytkownikom „Orlika 2012” zabrania się:
1) wnoszenia i używania na terenie obiektu urządzeń i przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu innych osób lub mogących powodować uszkodzenie mienia,
2) używania na boiskach piłkarskich urządzeń i przedmiotów mogących uszkodzić nawierzchnię boisk,
3) zanieczyszczania, niszczenia obiektu i wyposażenia,
4) „wieszania się” na bramkach i ogrodzeniu,
5) używania bramek i innych urządzeń sportowych bez odpowiedniego ich zabezpieczenia przed możliwością spowodowania wypadku lub uszkodzenia oraz niezgodnie z przeznaczeniem,
6) spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania na terenie ośrodka w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
7) palenia tytoniu,
8) jazdy na deskorolkach, rowerach, motorowerach, motocyklach i innych pojazdach mechanicznych,
9) pozostawiania pojazdów poza przeznaczonymi do tego miejscami,
10) wprowadzania na teren zwierząt,
11) prowadzenia działalności handlowej i reklamowej bez odpowiedniego zezwolenia Zarządcy.

15. Organizator bądź korzystający ponoszą pełną odpowiedzialność za uszkodzenie mienia obiektu oraz szkody wyrządzone osobom trzecim jeśli powstały one z winy korzystającego – uczestnika zajęć sportowych (imprezy sportowej)

16. Zarządca nie ubezpiecza uczestników zajęć (imprez).

17. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu urządzeń sportowych, obiektów i infrastruktury należy niezwłocznie zgłosić do pracownika „Orlika 2012” lub Kierownika Piłkarskiego Ośrodka Treningowego pod numerem telefonu 601 69 69 92.

18. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 13 i 14 korzystania z boisk podejmuje Instruktor Sportu lub pod jego nieobecność inny pracownik „Orlika 2012”, który w zależności od sytuacji może:
- nakazać zmianę obuwia sportowego,
- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
- nakazać opuszczenie terenu boisk,
- w uzasadnionych przypadkach wezwać służby porządkowe.

19. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez odpowiedniego zabezpieczenia na terenie „Orlika 2012”.

20. Użytkowników „Orlika 2012” obowiązuje ścisłe przestrzeganie niniejszego regulaminu i innych przepisów i instrukcji porządkowych wydanych przez Zarządcę.

Image