• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

Regulamin Piłkarskiego Ośrodka Treningowego

REGULAMIN
PIŁKARSKIEGO OŚRODKA TRENINGOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

1. Zarządcą Piłkarskiego Ośrodka Treningowego obejmującego boiska przy ul. Kolejowej i Różanej w Ostrowcu Św. jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Ostrowcu Świętokrzyskim.

2. Z obiektów Ośrodka mogą korzystać zorganizowane grupy na podstawie stosownej umowy lub za zgodą Zarządcy.

3. Obiekty Ośrodka służą wyłącznie do organizacji zajęć i imprez sportowych oraz rekreacyjnych.

4. Za bezpieczeństwo uczestników, ład i porządek oraz za przestrzeganie niniejszego regulaminu przez uczestników zajęć i imprez odpowiada ich organizator a bezpośrednio osoba wyznaczona przez organizatora lub opiekun grupy (trener, instruktor) którego obecność jest obowiązkowa.

5. Wstęp na boiska możliwy jest tylko w strojach sportowych (dresy, koszulki, spodenki, obuwie sportowe odpowiednie do nawierzchni boiska). Na boisku syntetycznym zabrania się używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców. Dopuszczalne obuwie zgodne z załącznikiem do niniejszego regulaminu.

6. Użytkownikom Ośrodka zabrania się:
1) wnoszenia i używania na terenie ośrodka urządzeń i przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu innych osób lub mogących powodować uszkodzenie mienia,
2) używania na boiskach piłkarskich urządzeń i przedmiotów mogących uszkodzić nawierzchnię boisk,
3) niszczenia obiektów i wyposażenia,
4) „wieszania się” na bramkach i ogrodzeniu,
5) używania bramek i innych urządzeń sportowych bez odpowiedniego ich zabezpieczenia przed możliwością spowodowania wypadku lub uszkodzenia oraz niezgodnie                  z przeznaczeniem,
6) spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania na terenie ośrodka w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
7) palenia tytoniu poza miejscami do tego celu wyznaczonymi,
8) jazdy na rowerach, motorowerach, motocyklach itp. poza wyznaczonymi do tego drogami,
9) pozostawiania pojazdów poza przeznaczonymi do tego miejscami,
10) wprowadzania na teren Ośrodka zwierząt,
11) prowadzenia działalności handlowej i reklamowej bez odpowiedniego zezwolenia Zarządcy.

7. Za szkody powstałe z winy uczestników zajęć sportowych (imprezy sportowej) odpowiedzialność ponosi ich organizator (opiekun).

8. Zarządca nie ubezpiecza uczestników zajęć (imprez).

9. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu urządzeń sportowych, obiektów   i infrastruktury należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi Zarządcy lub Kierownikowi Piłkarskiego Ośrodka Treningowego pod numer tel. 601 69 69 92.

10. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez odpowiedniego zabezpieczenia na terenie Ośrodka.

11. Użytkowników Ośrodka obowiązuje ścisłe przestrzeganie niniejszego regulaminu i innych przepisów i instrukcji.